Rada města Děčín

Autor:
Rubrika: Rada města

Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Termíny jednání Rady města v roce 2021
I.QII.QIII.QIV.Q
12.01.202113.04.202107.07.202105.10.2021
26.01.202127.04.202119.10.2021
09.02.202111.05.202124.08.202102.11.2021
23.02.202125.05.202123.11.2021
09.03.202108.06.202107.09.202107.12.2021
23.03.202122.06.2021

Důležité odkazy

 

  Členové rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

  Usnesením č. RM 20 13 29 04 ze dne 03.07.2020 byla komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín zrušena a její členové byli odvoláni.

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Sportovní komise

  Předseda:
  Robert Landa

  Členové:
  Ing. Tomáš Štěpánek
  Mgr. Jan Mareš
  Ing. Igor Bayer
  Bc. Tomáš Jablonický
  Mgr. Ondřej Michálek
  Dušan Kamenický

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Kulturní komise

  Předseda:
  Ing. Miroslava Poskočilová

  Členové:
  Bc. Světluše Hochwalderová
  MgA. Dmitrij Pljonkin
  Mgr. Radek Fridrich
  MgA. Jiří Antonín Trnka
  Jakub Bureš
  prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph. D.

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Školská komise

  Předseda:
  Mgr. Bc. Alena Tomášková

  Členové:
  Mgr. Kamila Kratochvílová
  Bc. Světluše Hochwalderová
  Bc. Helena Králíčková
  Mgr. Vít Průša
  Mgr. Lenka Holubcová
  Mgr. Bc. Ivana Poschová

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Sociální a zdravotní komise

  Předseda:
  Ing. Olga Vonková

  Členové:
  Valerie Machová
  MUDr. Petr Havlík
  Mgr. Jana Hronová
  Šárka Zimová Dostálová
  Mgr. Bc. Ivana Poschová
  Aleš Černohous, DiS.
  Jiří Čečrle

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Komise pro urbanismus a architekturu

  Předseda:
  Mgr. Otto Chmelík

  Členové:
  Ing. Marie Tichá
  Ing. Petr Bauer
  Ing. Rudolf Brejška, DiS.
  Ing. arch. Tomáš Efler
  Ing. arch. Jan Hrouda
  Ing. arch. Matěj Čunát
  Ing. Martin Scháno
  Ing. arch. Daniel Vágner

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Komise pro dopravu a životní prostředí

  Předseda:
  Ing. Miroslav Ouzký

  Členové:
  RNDr. Lubomír Paroha
  Martin Liesel
  Jiří Kasl
  Ing. Ondřej Smíšek
  Ing. Vladimír Štochl
  Ing. Petr Kříž
  Ing. Pavel Obrdlík
  Ing. Robin Kubec

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Komise prevence kriminality a bezpečnosti

  Předseda:
  Mgr. Jan Šmíd

  Členové:
  Václav Němeček
  Mgr. Lukáš Herich
  Mgr. Vladimír Volráb
  Mgr. Radek Pospíšil

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
 • Povodňová komise

  Předseda:
  Ing. Jiří Anděl, CSc.

  Místopředseda:
  Ing. Bc. Tomáš Brčák

  Tajemník:
  Ing. Zdeněk Hanuš

  Členové:
  Václav Němeček
  plk. Ing. Jaroslav Vaněk
  komisař npor. Ing. Martin Votrubec
  Petr Michajličenko
  Ing. Jiří Mach
  Ing. Eva Novotná
  Ing. Hana Urbanová
  Ing. Jindra Stanková
  PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
  Lenka Taušnerová
  Mgr. Radek Střelka
  Ing. Radek Tuhý
  MUDr. Martin Macháč
  Ing. Martin Kříž
  Ing. Tomáš Martinček

  Zápisy z jednání komise
  Statut komise
  Jednací řád komise
Naposledy změněno: 12.10.2021 - 14:00
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top