Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.02.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21020101Určení ověřovatelů zápisu
ZM21020102Volba návrhové komise
2Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21020201Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21020202Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
3Návrh akcí statutárního města Děčín financovaných z úvěru
ZM21020301Návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru
4Ostatní záležitosti
ZM21020401Návrh na vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZM21020402Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2020
ZM21020403Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se zajištění tzv. třídící slevy pro obce
ZM21020404Žádost paní ****************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k obytné budově v k.ú. Podmokly
ZM21020405Zápis č. 1/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 22.01.2021
ZM21020406Participativní rozpočet města Děčín Tvoříme Děčín 2021
ZM21020407ZŠ Na Stráni a ŠJ Jungmannova dodatky ke zřizovacím listinám
ZM21020408Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Děčínská sportovní, příspěvková organizace
ZM21020409Dodatek č. 11 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM21020410Zápis ze zasedání FV ZM č. 2/2021 ze dne 15. 2. 2021
5Problematika pozemků
ZM21020501Prodej podílu pozemku p.č. 246/28 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM21020502Pozemek p.č. 24/1 k.ú. Nebočady – výkup
ZM21020503Prodej části pozemku p.č. 805/1 k.ú. Loubí u Děčína – záměr
ZM21020504Prodej pozemku p.č. 337/2 k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM21020505Prodej pozemku p.č. 334/18 k.ú. Krásný Studenec
ZM21020506Směna pozemků – záměr
ZM21020507Pozemky k.ú. Děčín-Staré Město-prodej částí – záměr
ZM21020508Prodej části pozemku p. č. 462 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM21020509Prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM21020510Prodej části pozemku p. č. 1521/1 k. ú. Krásný Studenec - revokace usnesení
ZM21020511Zatížení částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
ZM21020512Prodej části pozemku p.č. 411 k.ú. Podmokly – záměr
ZM21020513Prodej pozemku p.č. 596 k.ú. Křešice u Děčína, revokace
ZM21020514Prodej pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM21020515Prodej části pozemku p.č. 1250/48 k.ú. Děčín
ZM21020516Prodej p.p.č. 1477/84 a části p.p.č. 1477/5 v k.ú. Horní Oldřichov
6Informace o činnostech orgánů města
ZM21020601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů města
8Diskuse a závěr